badania laboratoryjne

 
Badania kliniczne są bardzo istotnym składnikiem diagnostyki chorób zwierząt. Jednak coraz częściej okazuje się, że bazując tylko na nich mamy problem z postawieniem prawidłowej diagnozy. Tutaj nie do przecenienia okazują się dodatkowe badania laboratoryjne, których wynikami posługują się lekarze weterynarii. Znacznie ułatwiają one postawienie prawidłowej diagnozy, a tym samym wprowadzenie skutecznej terapii. 
 
Hematologia
 
     Liczba krwinek białych (leukocytów), czerwonych (erytrocytów) oraz wartość hematokrytu i stężenia hemoglobiny stanowi zestaw analiz określany jako morfologia krwi obwodowej i jest najczęściej wykorzystywanym badaniem laboratoryjnym. Automatyzacja w diagnostyce hematologicznej umożliwia również precyzyjne określanie krwinek płytkowych oraz wstępne różnicowanie białych krwinek. 
Morfologia krwi określa:
- stężenie hemoglobiny; umożliwia ono ocenę niedokrwistości i pozwala na monitorowanie skuteczności leczenia krwią (transfuzji) oraz m.in. ocenę stanów odwodnienia i przewodnienia organizmu.
- hematokryt; badanie to pozwala na ocenę niedokrwistości oraz poziomu nawodnienia ustroju; ma ono podobną wartość diagnostyczną jak oznaczanie hemoglobiny.
- liczbę leukocytów; wzrost (leukocytoza) sugeruje odpowiedź układu białokrwinkowego na stany zapalne, infekcje bakteryjne, hematologiczne zespoły rozrostowe itp. Obniżenie (leukopenia) może być skutkiem ciężkich zakażeń bakteryjnych i wirusowych, wyrazem spadku odporności, zaburzeń na etapie odnowy białokrwinkowej.
- liczba płytek krwi; może wyjaśnić m.in. przyczynę wybroczyn, sączenia się z ran itp.
- procentowego rozkładu krwinek białych; pozwala na wstępną ocenę układu białokrwinkowego.
Badania biochemiczne
 
 Zaburzenia biochemiczne będące przyczyną choroby mogą rozwijać się z różną dynamiką dając mniejsze lub większe odzwierciedlenie w wynikach badań laboratoryjnych. Wyjaśnienie podstaw biochemicznych stanów zdrowia i stanów chorobowych jest przeważnie podstawą racjonalnego leczenia. Dlatego też właściwie wykorzystane wyników badań biochemicznych staje się cenną pomocą we wczesnym rozpoznaniu, trafnym zdiagnozowaniu i właściwym leczeniu wielu jednostek chorobowych.  
W skład pakietu badań biochemicznych wykonywanych w naszym laboratorium wchodzi:
- ALT;
-AST;
- fosfataza zasadowa ALP;
- kinaza fosfokreatynowa (CPK);
- amylaza;
- bilirubina całkowita;
- białko całkowite;
- albuminy;
- cholesterol;
- trójglicerydy;
- glukoza;
- mocznik;
- kreatynina;
- wapń;
- fosfor;
- chlorki
 
Badanie moczu
 Końcowe produkty przemian ustrojowych są usuwane z organizmu głównie z moczem i kałem. Ilość oraz skład chemiczny wydalanego moczu jest zmienny i uzależniony od stanu czynnościowego nerek oraz od stężenia substancji chemicznych we krwi.
 Podstawowych informacji o funkcjonowaniu nerek dostarczają badania właściwości fizycznych oraz biochemicznych moczu. Dodatkowo badanie osadu moczu może być bardzo istotnym wskaźnikiem w badaniach diagnostycznych dysfunkcji nerek. Niekiedy ważne jest precyzyjne określenie ciężaru właściwego moczu. Tak precyzyjny pomiar niezbędny jest m.in. w różnicowaniu moczówki prostej u psów i kotów. 
Badania parazytologiczne
 „Dziwne” zachowanie się czworonoga (np. „saneczkowanie”), brak apetytu lub wprost przeciwnie wilczy apetyt, a mimo to utrata wagi to tylko niektóre symptomy, które powinny skłonić nas do wykonania badań parazytologicznych. Obraz kliniczny chorób pasożytniczych jest na ogół mało specyficzny, dlatego też podstawą rozpoznania większości chorób inwazyjnych (pasożytniczych) jest bezpośrednie lub pośrednie stwierdzenie obecności pasożyta. Nawet w przypadkach, gdy doświadczony lekarz weterynarii potrafi uchwycić objawy mówiące o istnieniu inwazji określonych pasożytów, takie rozpoznanie powinno być potwierdzone dodatnim wynikiem badania parazytologicznego kału.